Všeobecné obchodní podmínky - platnost od 1. 5. 2019

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Stedis s.r.o. se sídlem ve Šlapanicích, Slunná 1868/4, PSČ 664 51, IČ 15527751


1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží mezi společností Stedis s.r.o. a jejími obchodními partnery. Veškeré záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách Stedis s.r.o.. Partner je povinen se s novelizovaným zněním Obchodních podmínek seznámit.

1.2. Partnerem Stedis s.r.o. se rozumí fyzická nebo právnická osoba obchodující s foto a video technikou, která podepíše smlouvu o obchodní spolupráci.

1.3. Nutným předpokladem podpisu Smlouvy o obchodní spolupráci je předložení živnostenského listu či koncesní listiny nebo registrace v obchodním rejstříku s předmětem podnikání výroba, obchod a služby. Partner Stedis s.r.o. je povinen tyto dokumenty průběžně aktualizovat. Smlouva o obchodní spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou a jejím podpisem získává Partner právo nakupovat od Stedis s.r.o. veškeré nabízené produkty a zboží, které Stedis s.ro. nabízí za partnerské ceny a prodávat je svým zákazníkům. Pokud je pro prodej určitého zboží vyžadována speciální licence, Stedis s.r.o. zajistí pro Partnera možnost tuto licenci získat.


2. CENOVÁ KATEGORIE A KREDIT

2.1. Partnerovi je v závislosti na množství odebraného zboží přidělena cenová kategorie, která v ceníku Stedis s.r.o určuje, za které ceny Partner nakupuje. Novému Partnerovi je tato kategorie přidělena při podpisu Smlouvy o obchodní spolupráci v kontextu s jednáním o vzniku smlouvy. Při nestandardních objemech obchodu nebo velké jednorázové zakázce je možné dohodnout individuální obchodní podmínky.

2.2. Stedis s.r.o. může Partnerům s dobrou platební kázní poskytnout kredit. Kredit znamená, že Stedis s.r.o. do určité stanovené výše nepožaduje při odběru zboží platbu předem nebo při převzetí zboží platbu v hotovosti. Výše kreditu, kterou Stedis s.r.o. Partnerovi poskytne, je individuální a při jejím posouzení se zohledňuje mj. výše dosažených odběrů, obrat za uplynulé čtvrtletí, platební morálka, pozitivní reference z trhu, konsolidovaná finanční situace a poskytnuté zajištění pohledávek. Nezbytnou, ale nikoliv jedinou podmínkou pro získání kreditu, je uzavření Smlouvy o obchodní spolupráci a předložení dokumentů, uvedených v bodu 1. odst. 1.2. Smlouvy o obchodní spolupráci. Na přidělení kreditu v jakékoliv výši není právní nárok.

2.3. Stedis s.r.o. je oprávněna požadovat zajištění poskytnutého kreditního limitu nebo konkrétního obchodního případu běžnými zajišťovacími prostředky tak, aby byla minimalizována rizika plynoucí z případné platební neschopnosti Partnera. Stedis s.r.o. je oprávněna Partnerovi při špatné platební morálce Partnera jednostranně kredit odebrat a/nebo přidělit horší cenovou kategorii.


3. CENÍK Stedis s.r.o.

3.1. Aktuální ceny Stedis s.r.o. jsou Partnerům dostupné na webových stránkách www.stedis.cz a www.stedis.sk

3.2. Přístupové údaje opravňující k přístupu na partnerský elektronický ceník Stedis lze získat na adrese info@stedis.cz.

3.3. Ceník Stedis s.r.o. se upravuje primárně jednou za rok, mimořádně pak při větším pohybu kurzů zahraničních měn vůči CZK. U ceny produktů v cenících Stedis s.r.o. je uvedena velkoobchodní cena bez DPH, doporučená maloobchodní cena s DPH včetně poplatků. Sazba DPH je pro jednotlivé produkty a služby stanovena zákonem o DPH v platném znění.


4. B2B eshop – velkoobchodní partner

4.1. Oficiální webové stránky Stedis s.r.o. mají dva přístupy pro ČR http://www.stedis.cz a pro SR http://www.stedis.sk. B2B eshop umožňuje partnerům Stedis s.r.o. získávat on-line potřebné obchodní informace a nakupovat zboží 24 h denně, 7 dní v týdnu. Každý registrovaný partner má tedy kdykoliv přístup k aktuálnímu katalogu všech produktů, online ceny, vyhledání produktů dle kategorií, zjištění aktuálního stavu skladu, seznam objednávek a vytvoření objednávek.

4.2. Veškeré informace o obchodních aktivitách každého Partnera jsou důvěrné a chráněné přístupovým uživatelským jménem a heslem.


5. Zasílání novinek a informací

5.1. Pro zaregistrované Partnery jsou na webových stránkách Stedis s.r.o. dostupné seznamy probíhajících promoakcí, výtahy z ceníků, upozornění na novinky i možnost náhledu do historie.

5.2. V průběhu týdne jsou Partnerům, kteří o tuto službu projeví zájem, zasílány e-mailem tzv. aktuální informace o novinkách, zahájených promoakcích, snížených cenách.


6. Zboží na objednávku

6.1. V případě objednávky produktů, které nejsou v obvyklé nabídce Stedis s.r.o, jsou speciálně objednány pro Partnera nebo při velké jednorázové zakázce, může Stedis s.r.o. požadovat zálohu až do výše 100% kupní ceny zboží. V případě odstoupení Partnera od smlouvy na dodání speciálních produktů, nebo při odmítnutí převzetí zboží, sjednává se smluvní pokuta ve výši 100% převzaté zálohy. Stedis s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat zálohu na jakýkoliv produkt. Dodací lhůta u speciálních produktů bude sjednána individuálně s příslušným obchodníkem nebo produkt manažerem Stedis s.r.o..


7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. U Partnerů, kterým je přiznán kredit, bude odebrané zboží vyúčtováno formou daňového dokladu – faktury (dále jen faktura). Faktura je odeslána Partnerovi tištěná se zbožím a elektronicky prostřednictvím e-mailu. Pokud faktura obsahuje nesprávné údaje, je nutné o tom informovat Stedis s.r.o. po obdržení dokladu.

7.2. U Partnerů, kteří nemají přiznán kredit, je nutno splnit závazek formou platby před převzetím zboží od Stedis s.r.o. V takovém případě bude vystavena před sjednaným termínem plnění proforma faktura/faktura. Tato je splatná v termínu v ní stanoveném. V případě nedodržení termínu a neprovedení platby nemůže být zboží dodáno.

7.3. Aktuální bankovní spojení a čísla účtů Stedis s.r.o jsou uvedena na webových stránkách www.stedis.cz a www.stedis.sk. Partner je povinen provést platbu na účet uvedený na faktuře, nebude-li písemně dohodnuto jinak.


8. OBJEDNÁVKA

8.1. Objednávat zboží je možno přímo na adresách http://www.stedis.cz a http://www.stedis.sk. Objednávku lze rovněž doručit do Stedis s.r.o. písemně, e-mailem na objednavky@stedis.cz nebo výjimečně telefonicky. Objednávka musí obsahovat přesný výběr zboží provedený na základě ceníku Stedis s.r.o.

8.2. O přijetí objednávky bude Partner informován zasláním e-mailového potvrzení přijetí objednávky, které obsahuje datum přijetí, seznam objednaného zboží, počet kusů, cenu a stav plnění objednávky. Smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy se v přijaté objednávce vyskytne zřejmá nesprávnost týkající se např. potvrzené ceny (dodavatelská cena v EUR chybně zadaná v Kč, apod.), je Stedis s.r.o. oprávněna jednostranně od této objednávky jako celku nebo položky zboží, jíž se cena týká, odstoupit.

8.3. Na objednávce musí být uvedeny tyto údaje: - obchodní firma a sídlo kupujícího (místo podnikání); - kontaktní osoba; - telefon; - adresa příjemce, pokud se liší od adresy firmy ; - IČO a DIČ, je-li Partner plátcem DPH; - kód produktu podle aktuálního ceníku Stedis s.r.o.; - počet kusů; - cena dle aktuálního ceníku; - způsob dodání; - je-li produkt objednáván na základě speciální nabídky nebo dohody o ceně, je nutné uvést druh speciální nabídky nebo jméno obchodníka/produkt managera ze Stedis s.r.o., se kterým byla cena sjednána.

8.4. Je v zájmu Partnera uvádět výše uvedené údaje na každou objednávku. Stedis s.r.o. není povinna přijmout objednávku, která nebude obsahovat všechny uvedené náležitosti. Stedis s.r.o. může přijmout objednávku jako celek nebo v případě nemožnosti dodání objednaných produktů, jen její část. V případě, že po přijetí objednávky Stedis s.r.o. došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, smluvní strany sjednávají právo Stedis s.r.o. objednávku po dohodě s Partnerem modifikovat nebo od ní jednostranně odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení včetně odstoupení e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o obchodní spolupráci či na jiném dokumentu Partnera. Stejné oprávnění má Stedis s.r.o. i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

8.5. Partner obdrží elektronicky souhrn informací o obchodních případech realizovaných mezi Stedis s.r.o. a Partnerem. Obsahuje soupis vykrytých a nevykrytých objednávek na straně Stedis a soupis nezaplacených faktur na straně Partnera. Je aktualizován po každé změně sledovaných údajů.

8.6. Provedení objednávky Partnerem je možné i prostřednictvím e-mailu na objednavky@stedis.cz.

8.7. Vyobrazení, míry, váhy a ostatní údaje uvedené u produktu na internetovém portálu Stedis s.r.o. se považují pouze za orientační hodnoty a nepředstavují v žádném případě ujištění o vlastnostech nabízeného zboží, ledaže jsou výslovně označeny jako závazné vlastnosti zboží.


9. TERMÍN DODÁNÍ

9.1. Zboží, které má v době přijetí objednávky Stedis s.r.o. skladem, bude Partnerovi dodáno do 2-3 pracovních dnů, mimo nadrozměrných a speciálních zakázek. Není-li při přijetí objednávky zboží skladem, je zapotřebí pro upřesnění termínu dodání kontaktovat na email info@stedis.cz.

Dodací lhůty jsou pouze orientační. Stedis s.r.o. splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží v poslední den lhůty Partnerovi či dopravci k jeho přepravě do místa určení.


10. ZPŮSOB DODÁNÍ - DOPRAVA

10.1. Zboží je standardně rozesíláno v případě balíkových zásilek přepravní společností PPL a jeho partnery, v případě paletových a nadrozměrných zásilek smluvními přepravci.

V případě, kdy hodnota objednaného a zasílaného zboží nedosahuje částky 5.000,- Kč bez DPH/ 200EUR bez DPH, je Partnerovi účtována ke zboží na faktuře paušální smluvní částka nákladů dopravného, balného a manipulačního poplatku ve výši 100,- Kč bez DPH (121,- s DPH) pro ČR a 9,50 EUR bez DPH na Slovensko. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smluvní částka může být měněna v závislosti na změnách cen u přepravců.

10.2. U produktů nad 120cm délky (papírová a vinylová foto-pozadí, dlouhé stativy) je cena 200,- Kč bez DPH (242,- s DPH) za kus/balík.

10.3. V případě nadrozměrných speciálních produktů jsou ceny za dopravu kalkulovány individuálně s Partnerem předem.

10.4. Stedis s.r.o. hradí dopravu nad 5000,- Kč bez DPH / 200 EUR bez DPH zboží všem Partnerům, s výjimkou uvedenou v odstavci 10.2. a 10.3. Partnerům, kteří jsou v prodlení s hrazením svých závazků vůči Stedis s.r.o. (mají faktury po splatnosti), resp. může požadovat úhradu přepravních nákladů Partnerem. Stedis s.r.o. je oprávněn změnit určeného dopravce. Všechny objednávky na zboží, které má Stedis s.r.o. na skladě a které přijdou do 9:00 hodin, s výjimkou paletových/nadrozměrných zásilek, jsou expedovány týž den, nejpozději následující pracovní den. Zboží je také možno si po telefonické dohodě vyzvednout osobně v Sídle společnosti.


11. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

11.1. Pokud chce Partner z jakéhokoliv důvodu, s výjimkou vrácení z důvodu vadného plnění (dále jen reklamace), kdy podmínky pro vrácení stanoví Reklamační řád, vrátit zboží do Stedis s.r.o., může tak učinit pouze po předchozím schválení odpovědným produktovým nebo obchodním manažerem, který musí zajistit vrácení zboží k dodavateli, nebo rozhodnout o jeho další prodejnosti. K vracenému zboží je nutné přiložit průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen důvod a uvedeno jméno produktového či obchodního manažera, se kterým bylo vrácení dohodnuto. Zboží je možné vrátit pouze v původním balení s neporušeným obalem od výrobce. Pokud je obal jakýmkoli způsobem porušen (potrhán, popsán, přelepen apod.), má Stedis s.r.o. právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % z prodejní ceny zboží bez DPH, případně zboží vůbec nepřijmout zpět, pokud dané poškození znemožňuje opětovně prodat zboží. Byl-li k vrácenému zboží poskytnut určitý produkt jako bonus, při vrácení zboží je nutno vrátit současně v originálním stavu i tento bonusový produkt, jinak vrácení není možné příp. je možno se dohodnout na vyúčtování bonusového produktu v dohodnuté obvyklé prodejní ceně.

11.2. Partner nemá v žádném případě nárok na vrácení zboží do Stedis s.r.o., nejedná-li se o vrácení v rámci uplatnění práv z vadného plnění. Stedis s.r.o. si vyhrazuje právo akceptovat vracení zboží výhradně na základě svého uvážení, založeného na zjištění možnosti vrátit zboží k dodavateli, nebo rozhodnutí nabídnout zboží k prodeji ostatním Partnerům. Při vrácení zboží má Stedis s.r.o. právo Partnerovi vyúčtovat tzv. stornopoplatek ve výši určené Stedis s.r.o.. Tato bude stanovena na základě následné prodejnosti zboží či dle poplatku za vrácení určeného dodavatelem zboží. V případě nesouhlasu Partnera se stornopoplatkem nemusí Stedis s.r.o. zboží přijmout, příp. je oprávněna jej zaslat zpět Partnerovi na jeho náklady.

11.3. Vrácení zboží k reklamaci

Partner uplatňuje reklamaci vadného zboží e-mailem, poštou nebo osobně. Zboží lze zaslat do Stedis s.r.o. na vlastní náklady poštou, případně dopravní službou. Stedis s.r.o. nepřijímá žádné nevyplacené zásilky. Bližší podmínky reklamace řeší "Reklamační řád a záruční podmínky Stedis s.r.o."


12. PROHLÁŠENÍ A OSVĚDČENÍ

12.1. Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh, osvědčení o elektroodpadech, osvědčení o sdruženém plnění a další dokumenty vyplývající ze zákona jsou uvedeny na webových stránkách Stedis s.r.o.13. ZPRACOVÁNÍ OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Obchodními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné podnikatelsnké osobě. Identifikovatelnou podnikatelskou osobou je možné přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například obchodní jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

13.2. Stedis s.r.o. zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, nezbytné pro plnění smlouvy a osobní údaje, které nám byly poskytnuty pro zdárné zpracování Vaší objednávky. Stedis s.r.o. zpracovává osobní údaje plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonnými předpisy ČR.

13.3. V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení budou na e-mailovou adresu uvedenou v registraci zasílána obchodní sdělení.

13.4. V případě zaslání zboží na dodací adresu jsou údaje v rozsahu jméno, příjmení a dodací adresa předávány kurýrní službě pro účely dodávky zboží.

13.5. Uvedené obchodní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od registrace (bez uskutečněné objednávky), nebo poslední objednávky registrovaného uživatele, pak budou smazány.

13.6. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na registraci v e-shopu.


14. Smluvní pokuty a sankce

14.1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení i smluvní pokutu definovanou ve Smlouvě o obchodních vztazích.

14.2. Není –li Smlouva o obchodních vztazích uzavřena, je kupující v případě, že úhrada kupní ceny dle faktury nebude připsána na účet prodávajícího nejpozději do 10 kalendářních dnů od data splatnosti, povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro Partnery, jež uzavírají se Stedis s.r.o. Smlouvu o obchodní spolupráci a kupní smlouvu ode dne jejich vyhlášení formou zveřejnění na webových stránkách Stedis s.r.o.

Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto Obchodních podmínek jsou závazné uplynutím 14 dnů od jejich vyhlášení.

15.2. Stedis s.r.o. je oprávněna Obchodní podmínky měnit zejména při změně příslušných právních norem, ekonomické situace jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a datum její účinnosti společnost vyhlásí nejméně 14 dnů předem, a to zveřejněním na elektronické adrese www.stedis.cz/www.stedis.sk sekce Obchodní podmínky.